نام دکتر پریدخت
نام خانوادگی نخستین داوری
تخصص فوق تخصص قلب اطفال