نام دکتر فرشاد
نام خانوادگی شاکریان
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی