-جهت خرید DVD سخنرانی های چهارمین کنگره      مشترک قلب و عروق ایران

با تلفن 02123922671 تماس حاصل فرمائید.